Oblastný futbalový zväz Oblastný futbalový zväz – Veľký Krtíš

Hlavná stránka

č.3, 2017/2018 21.7.2017

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK v zmysle Rozpisu ObFZ  upozorňuje zabezpečiť 1. kolom súťaže 6.Ligy  dospelých

tieto náležitosti :

- pripravenosť ISSF,

- úhrada členského za hráčov,

- videozáznam z MFS,

- dostatočný počet usporiadateľov,

- občerstvenie pre súpera a rozhodcov,

ŠTK/2

Vylosovanie MFS  futbalových súťaží 2017/2018  : 6. Liga dospelých a  4. Liga Žiaci U15

 nájdete  na futbalnete. Požadované výnimky od FK budú zapracované do 26.7.2017.

 Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Odvolacia komisia SFZ na svojom zasadnutí dňa 18.7.2017 prerokovala podnet na preskúmanie TJ Slovan

Modrý Kameň. Komisia po diskusii prijala toto rozhodnutie :

Odvolacia komisia SFZ podnet na preskúmanie TJ Slovan Modrý Kameň zamieta podľa čl.60 ods.14

písmeno b) Stanov SFZ.

S/2

Platobný predpis pre úhradu odstupného cez MZF.

V menu Faktúry, v Prehľade položiek platobných predpisov sa nachádzajú položky, ktoré prináležia

Vášmu klubu (zväzu) a momentálne ako  jediný  typ  položky, ktorý sa tu zobrazuje  je  ODSTUPNÉ za hráča,

ktoré bolo zadané pri prestupe hráča do formuláru Transfer hráča a tento transfer bol schválený príslušným

 matrikárom, pokial bolo ODSTUPNÉ väčšie ako 0,00 Eur.

Vidíte všetky položky, Uhradené aj Neuhradené. V dolnej časti obrazovky máte tlačitko Vytvor platobný

 predpis. Po kliknutí naň, sa Vám zobrazí obrazovka Generovanie platobných predpisov na ktorej máte

tlačitko  Generovať.

Po stlačení tlačitka Generovať sa Vám vygeneruje Platobný predpis. Vo faktúre (vystavuje ju Váš účtovník),

ktorú zasielate na SFZ, je POVINNÉ uviesť v položke faktúry ID platobného predpisu (číslo platobného predpisu).

Pokiaľ položka faktúry nebude obsahovať ID platobného predpisu pre overenie na SFZ, faktúra sa nebude

považovať za úplnú a nebude uhradená.

Splatnosť faktúry uvádzajte 10 dní. (SFZ uhrádza faktúry BEZODKLADNE, najneskôr však do 10 dní)

Prehľad vygenerovaných platobných predpisov nájdete v menu Prehľad platobných predpisov.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

 • Do platobného predpisu sa dostanú len položky, ktoré sú v stave Uhradená.
 • Fakturačné údaje na Platobnom predpise a Faktúre sa MUSIA zhodovať.
 • Celková cena na Platobnom predpise je KONEČNÁ cena aj pre faktúru (aj s DPH, pokial ten čo
 •  fakturuje je platcom DPH).
 • Položky, ktoré sa dostali na platobný predpis sa už na další platobný predpis nedostanú

S/3

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SFZ zo dňa 18.7.2017 letné registračné obdobie s obmedzením

platí od 18.7.2017 do 30.9.2017.

S/4

ObFZ Veľký Krtíš pozýva  štatutárneho zástupcu TJ Slovan Modrý Kameň p. J. Matúšku  dňa 25.7.2017

(utorok) o 15.oo hod. na sekretariát ObFZ vo Veľkom Krtíši.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

č.2, 2017/2018 14.7.2017

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

FK , ktoré  sa rozhodli  ešte  dodatočne  požiadať  o  výnimku ( UHČ, hrací deň ),  žiadame  písomne  oznámiť

 e-mailom alebo podaním v ISSF na komisiu ŠTK do18.7.2017  (utorok). Doteraz predložené výnimky

 v prihláške budú zohľadnené. Žiadame dodržať termín!

ŠTK/2

Vylosovanie  MFS  futbalových  súťaží  2017/2018  : 6. Liga dospelých  a   4. Liga Žiaci U15  nájdete 

na futbalnete.  Požadované výnimky od FK budú zapracované do 26.7.2017.

  Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Upozornenie pre funkcionárov FK 

Upozorňujeme funkcionárov FK, že letné registračné obdobie s obmedzením začína od 1. 8. 2017. Do tohto obdobia je možné podávať výhradne žiadosti o prestup bez obmedzenia (klasický). Doteraz evidované  žiadosti po súhlasnom vyjadrení oboch klubov a hráča matrikár vedie transfer v ISSF ako „v riešení matrikárom“.Dňom 1.8.2017 bude každý takýto transfer zrealizovaný.

S/2

Platobný predpis pre úhradu odstupného cez MZF.

V menu Faktúry, v Prehľade položiek platobných predpisov sa nachádzajú položky,ktoré prináležia  Vášmu klubu (zväzu) a momentálne ako  jediný  typ  položky, ktorý sa tu zobrazuje  je  ODSTUPNÉ za hráča, ktoré bolo zadané pri prestupe hráča do formuláru Transfer hráča a tento transfer bol schválený príslušným matrikárom, pokial bolo  ODSTUPNÉ väčšie ako 0,00 Eur. Vidíte všetky položky, Uhradené aj Neuhradené. V dolnej časti obrazovky máte tlačitko  Vytvor platobný predpis.

 Po kliknutí naň, sa Vám zobrazí obrazovka Generovanie platobných predpisov na ktorej máte tlačitko  Generovať.Po stlačení tlačitka Generovať sa Vám vygeneruje Platobný predpis. Vo faktúre (vystavuje ju Váš účtovník),ktorúzasielate na SFZ, je POVINNÉ uviesť v položke faktúry ID platobného predpisu (číslo platobného predpisu).

Pokiaľ položka faktúry nebude obsahovať ID platobného predpisu pre overenie na SFZ,faktúra sa nebude považovať za úplnú a nebude uhradená. Splatnosť faktúry uvádzajte 10 dní. (SFZ uhrádza faktúry BEZODKLADNE, najneskôr však do 10 dní). Prehľad vygenerovaných platobných predpisov nájdete v menu Prehľad platobných predpisov.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

 • Do platobného predpisu sa dostanú len položky, ktoré sú v stave Uhradená.
 • Fakturačné údaje na Platobnom predpise a Faktúre sa MUSIA zhodovať.
 • Celková cena na Plat. predpise je KONEČNÁ cena aj pre faktúru (aj s DPH, pokial ten čo fakturuje je platcom DPH).
 • Položky, ktoré sa dostali na platobný predpis sa už na další platobný predpis nedostanú.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

č.1, 2017/2018 10.7.2017

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Upozornenie pre FK:

Žiadosť o prestup amatéra v letnom období sa podáva :

a)  od 1.7. 2017 do 31.7.2017 bez obmedzenia  (klasický prestup) ;

b)  od 1.8. 2017 do 30.9.2017 s obmedzením ( prestup do 30.6.2018)

ŠTK/2

FK , ktoré  sa rozhodli  ešte  dodatočne  požiadať  o  výnimku ( UHČ, hrací deň ),  žiadame  písomne  oznámiť e-mailom alebo podaním v ISSF na komisiu ŠTK do 18.7.2017 (utorok).Doteraz predložené výnimky v prihláške budú zohľadnené. Žiadame dodržať termín!

ŠTK/3

Futbalové kluby z ObFZ Lučenec neprejavili záujem o vytvorenie spoločnej súťaže s ObFZ  V.  Krtíš pre Dorast v ročníku 2017/2018.

ŠTK/4

Na aktíve funkcionárov FK boli pridelené štartovné čísla 6.Ligy dospelých nasledovne :

1. TJ Sklabiná                             9.  FK Bušince

2. TJ Malé Zlievce                      10.TJ Kamenné Kosihy

3. TJ Opat. Nová Ves                 11. TJ Veľké Zlievce

4. TJ Želovce                            12. FK Lesenice

5. TJ Stredné Plachtince            13. TJ Hrušov

6. FK Záhorce                           14. TJ Modrý Kameň

7. OFK Dačov Lom                     15. TJ Ipeľské Predmostie

8. TJ Balog n/Ipľom                   16. TJ Nenince

Štartovné čísla Žiakov U15 budú zverejnené v ÚS dňa 14.7.2017.

ŠTK/5

Návrh termínovej listiny súťažného ročníka 2017/2018 je zverejnený na web stránke 

ObFZ ...Úradné správy  Bleskovky .

  Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Dňa 7.7.2017 sa uskutočnila riadna Konferencia ObFZ, na ktorej bolo prijaté

nasledovné uznesenie :

Uznesenie z Konferencie ObFZ, konanej 7.7. 2017 vo Veľkom Krtíši

I.  Berie na vedomie

a)  prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov ObFZ,

b)  kontrolu plnenia uznesení z ostatnej Konferencie ObFZ 16.11.2016   

c)  správu mandátovej komisie,

d)  informatívnu správu o hospodárení ObFZ za 1. polrok 2017,

e/  informatívnu správu revíznej komisie za 1. polrok 2017

e)  diskusné príspevky, ktoré odzneli v priebehu rokovania jednotlivých bodov programu,

 II.  Schvaľuje:

a)  návrhovú komisiu Konferencie ObFZ v zložení:

b)  mandátovú komisiu Konferencie ObFZ v zložení:

c)  overovateľov zápisnice:

d)  pracovné predsedníctvo Konferencie ObFZ v zložení:

e)  program Konferencie ObFZ, tak ako ho navrhol VV ObFZ,

f)  správu o činnosti Výkonného výboru ObFZ od Konferencie z 16. 11.2016,

g)  hospodárenie ObFZ za 1. polrok 2017,

h) úpravu súťažného ročníka 2017/2018 nasledovne :

     6. Liga Dospelí ...................... 16 družstiev

     4. Liga Žiaci U15 ..................  12 družstiev

    Uvedené  usporiadanie  platí len  pre  súťažný ročník 2017/2018.V prípade vyššieho

    počtu  prihlásených  FK do súťaže v  ročníku 2018/2019  sa  uplatní pôvodný model

    ( 6.liga 12 FK a 7. Liga ostatné FK), prípadne  o úprave rozhodne konferencia ObFZ

    v zmysle SP a Stanov ObFZ.

i)  termín volebnej konferencie ObFZ na deň 16.11.2017 o 15.3o hod

j) zloženie volebnej komisie :

III. Ukladá

a) Vyhotoviť zápis z  riadnej konferencie ObFZ V. Krtíš konanej dňa 7.7.2017 a výsledky

     Konferencie ObFZ  podrobne zaznamenať aj s pripomienkami, podnetmi a návrhmi,

     ktoré odzneli v priebehu konferencie.

    T: VV do 15.7.2017                                                         Zodpov.:  predseda ObFZ

b) Informovať funkcionárov FK, ako i širokú futbalovú verejnosť o najdôležitejších

     rozhodnutiach Konferencie ObFZ .

T: do 15. 7. 2017                                                                  Zodpov.:  sekretár ObFZ

c/ Dôsledne dodržiavať čerpanie rozpočtu ObFZ v 2. polroku 2017.

    T: VV do 16.11.2017                                                      Zodpov.: predseda ObFZ

S/2

Platobný predpis pre úhradu odstupného cez MZF- pokyny pre FK.

V menu Faktúry, v Prehľade položiek platobných predpisov sa nachádzajú položky,

ktoré prináležia Vášmu klubu (zväzu) a momentálne ako  jediný  typ  položky, ktorý sa tu zobrazuje  je  ODSTUPNÉ za hráča,ktoré bolo zadané pri prestupe hráča do formuláru

Transfer hráča a tento transfer bol schválený príslušným matrikárom, pokial bolo ODSTUPNÉ väčšie ako 0,00 Eur.

Vidíte všetky položky, Uhradené aj Neuhradené. V dolnej časti obrazovky máte tlačitko

 Vytvor platobný predpis. Po kliknutí naň, sa Vám zobrazí obrazovka Generovanie

platobných predpisov na ktorej máte tlačitko Generovať.

Po stlačení tlačitka Generovať sa Vám vygeneruje Platobný predpis. Vo faktúre (vystavuje

ju Váš účtovník),ktorú zasielate na SFZ, je POVINNÉ uviesť v položke faktúry ID platobného predpisu (číslo platobného predpisu).

Pokiaľ položka faktúry nebude obsahovať ID platobného predpisu pre overenie na SFZ,

faktúra sa nebude považovať za úplnú a nebude uhradená.

Splatnosť faktúry uvádzajte 10 dní. (SFZ uhrádza faktúry BEZODKLADNE, najneskôr

však do 10 dní)

Prehľad vygenerovaných platobných predpisov nájdete v menu Prehľad platobných predpisov.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

 • Do platobného predpisu sa dostanú len položky, ktoré sú v stave Uhradená.
 • Fakturačné údaje na Platobnom predpise a Faktúre sa MUSIA zhodovať.
 • Celková cena na Platobnom predpise je KONEČNÁ cena aj pre faktúru (aj s DPH, pokial ten čo
 •  fakturuje je platcom DPH).
 • Položky, ktoré sa dostali na platobný predpis sa už na další platobný predpis nedostanú.

V prípade technických problémov s generovaním Platobných predpisov sa na SFZ obráťte prostredníctvom formuláru Pomoc v elektronickej podatelni v ISSF.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

 

 

č.48, 2016/2017 30.6.2017

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Stav  v prihlasovaní družstiev pre súťažný ročník  2017/2018 je nasledovný :

6. Liga Dospelí   ....   10 FK

7. Liga Dospelí    ....    6 FK

4. Liga Žiaci U15 ....   12 FK

5. Liga Dorast U19 ...  4 FK

Jednotlivé družstvá v príslušnej kategórii sú zverejnené na futbalnete.

Na základe obdržaných prihlášok Výkonný  výbor  ObFZ  odporúča  vytvoriť  súťaže  v  ročníku  2017/2018 :

                6. Liga, dosp.  ...........  10 FK

                7. Liga, dosp.  ...........    6 FK

                4. Liga, Žiaci   ..........    12 FK

                5. Liga, Dorast .........      4 FK

   Doporučujeme  posúdiť  návrh  VV ObFZ vo výboroch TJ a definitívne rozhodnutie  sa  príjme  na aktíve

 a konferencii ObFZ.

ŠTK/2

Oznamujeme   FK  6. Ligy  a  7. Ligy  dosp., že  v  novom  ročníku  2017/2018   neuzatvárajú

Dohody s rozhodcami. Podrobné pokyny obdržia na aktíve  FK  dňa 7.7.2017.

DK(predseda, Michal Húdek)

D134

DK a OBFZ V.Krtíš na základe žiadosti TJ Modrý Kameň súhlasí so splátkovým kalendárom  MZF

 za mesiac jún. Júnová MZF bude rozdelená na 3 mesačné splátky : jún 140€, júl 150€, august 150€.

 Bez poplatku.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Oznamujeme funkcionárom FK, že  dňa  7.7.2017 /piatok/  o 16.oo hod .sa uskutoční

aktív  funkcionárov  a  konferencia  ObFZ   v  Reštaurácii JAKUB vo V. Krtíší.  (Za  FK

sa zúčastní 1 zástupca).  Zároveň  žiadame  zabezpečiť  účasť   najlepších  strelcov  jednotlivých

kategórií v ročníku 2016/2017:

6. Liga, dospelí ...         Ladislav Pixiades, TJ Kamenné Kosihy

7. Liga, dospelí ...        Jozef Koštial, TJ Prameň Dolná Strehová B

5. Liga, Dorast U19 ... Marek Horváth, FK Slovenské Ďarmoty

4. Liga, Žiaci U15 ...    Hasan Kliment, TJ Sklabiná

      V uvedenom termíne po ukončení aktívu funkcionárov FK (o 17.oo hod.) sa uskutoční

              Riadna konferencia ObFZ v priestoroch Reštaurácie JAKUB.

Na konferenciu pozývame 1 delegáta za každý FK, ktorý má prihlásené družstvo dospelých

 v súťažiach 6. a 7. ligy ObFZ a IV. a V. ligy SsFZ.

  Program konferencie pre delegátov ste obdržali e-mailom a je zverejnený na web-stránke  ObFZ

  Úradné správy  Bleskovky .

S/2

ObFZ  Veľký  Krtíš, Banícka 51 ( pri tenisových kurtoch)  ponúka na  prenájom  voľné  kancelárske

priestory.  Informácie na telef.: 0908 914 983 .

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

č.47, 2016/2017 23.6.2017

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Na základe rozhodnutia VV ObFZ V. Krtíš oznamujeme FK, že prihlášky družstiev pre nový súťažný

ročník si aktivujú FK cez  ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže; v termíne

do 28.6.2017 (streda)!

Upozorňujeme  na povinnosť  vytvoriť  nové  družstvá v ISSF pre  roč. 2017/2018  v  každej kategóri v rámci FK.

ŠTK/2

ŠTK  schvaľuje výsledky futbalových  súťaží v ročníku 2016/2017.  Konečné  tabuľky  sú  zverejnené na futbalnete.

ŠTK/3

V zmysle  Súťažného  poriadku  môžu  2  FK  vytvoriť  spoločné  družstvo  mládeže. 

 Dohodu  o spoločnom družstve žiadame odovzdať do 28.6.2017  na  ObFZ  V. Krtíš.

ŠTK/4

Oznamujeme   FK  6. Ligy  a  7. Ligy  dosp., že  v  novom  ročníku  2017/2018  neuzatvárajú Dohody s rozhodcami. Podrobné pokyny obdržia na aktíve  FK  dňa 7.7.2017. 

DK(predseda, Michal Húdek)

D132

Pavol Toman  1261496, TJ  D. Strehová B,  dosp.,  žiadosť  o zmenu  trestu  na  podmienečný.

DK žiadosti nevyhovuje. Poplatok 10,- € v MZF.

D133

DK dňom posledného kola jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017 prerušuje tresty vo všetkých

príslušných  súťažiach,  pokiaľ  nie  je  uvedené  inak.  Plynutie  zostávajúcich  častí  trestov  začne

1. kolom jesennej časti súťaží súťažného ročníka 2017/2018.

OK( Gabriel Zsigmond, poverený vedením)

OK/1

TJ Modrý Kameň,  odvolanie voči rozhodnutiu DK, D124 a D125, USč.44 zo dňa 2.6.2017 ;

 Odvolacia  komisia  preskúmala  a  uzniesla  sa  na  nasledujúcom  rozhodnutí :  Potvrdzuje

 rozhodnutie DK ObFZ v zmysle čl. 85/2b DP.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Oznamujeme funkcionárom FK, že  dňa  7.7.2017 /piatok/  o 16.oo hod .sa uskutoční

aktív  funkcionárov  a  konferencia  ObFZ  v  Reštaurácii JAKUB vo V. Krtíší.  (Za  FK

sa zúčastní 1 zástupca).  Zároveň  žiadame  zabezpečiť  účasť   najlepších  strelcov  jednotlivých kategórií v ročníku 2016/2017:

6. Liga, dospelí ... Ladislav Pixiades, TJ Kamenné Kosihy

7. Liga, dospelí ... Jozef Koštial, TJ Prameň Dolná Strehová B

5. Liga, Dorast U19 ... Marek Horváth, FK Slovenské Ďarmoty

4. Liga, Žiaci U15 ... Hasan Kliment, TJ Sklabiná

S/2

ObFZ  Veľký  Krtíš, Banícka 51 ( pri tenisových kurtoch)  ponúka na  prenájom  voľné  kancelárske

priestory.  Informácie na telef.: 0908 914 983 .

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ