Oblastný futbalový zväz Oblastný futbalový zväz – Veľký Krtíš

Hlavná stránka

č.47, 2016/2017 23.6.2017

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Na základe rozhodnutia VV ObFZ V. Krtíš oznamujeme FK, že prihlášky družstiev pre nový súťažný

ročník si aktivujú FK cez  ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže; v termíne

do 28.6.2017 (streda)!

Upozorňujeme  na povinnosť  vytvoriť  nové  družstvá v ISSF pre  roč. 2017/2018  v  každej kategóri v rámci FK.

ŠTK/2

ŠTK  schvaľuje výsledky futbalových  súťaží v ročníku 2016/2017.  Konečné  tabuľky  sú  zverejnené na futbalnete.

ŠTK/3

V zmysle  Súťažného  poriadku  môžu  2  FK  vytvoriť  spoločné  družstvo  mládeže. 

 Dohodu  o spoločnom družstve žiadame odovzdať do 28.6.2017  na  ObFZ  V. Krtíš.

ŠTK/4

Oznamujeme   FK  6. Ligy  a  7. Ligy  dosp., že  v  novom  ročníku  2017/2018  neuzatvárajú Dohody s rozhodcami. Podrobné pokyny obdržia na aktíve  FK  dňa 7.7.2017. 

DK(predseda, Michal Húdek)

D132

Pavol Toman  1261496, TJ  D. Strehová B,  dosp.,  žiadosť  o zmenu  trestu  na  podmienečný.

DK žiadosti nevyhovuje. Poplatok 10,- € v MZF.

D133

DK dňom posledného kola jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017 prerušuje tresty vo všetkých

príslušných  súťažiach,  pokiaľ  nie  je  uvedené  inak.  Plynutie  zostávajúcich  častí  trestov  začne

1. kolom jesennej časti súťaží súťažného ročníka 2017/2018.

OK( Gabriel Zsigmond, poverený vedením)

OK/1

TJ Modrý Kameň,  odvolanie voči rozhodnutiu DK, D124 a D125, USč.44 zo dňa 2.6.2017 ;

 Odvolacia  komisia  preskúmala  a  uzniesla  sa  na  nasledujúcom  rozhodnutí :  Potvrdzuje

 rozhodnutie DK ObFZ v zmysle čl. 85/2b DP.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Oznamujeme funkcionárom FK, že  dňa  7.7.2017 /piatok/  o 16.oo hod .sa uskutoční

aktív  funkcionárov  a  konferencia  ObFZ  v  Reštaurácii JAKUB vo V. Krtíší.  (Za  FK

sa zúčastní 1 zástupca).  Zároveň  žiadame  zabezpečiť  účasť   najlepších  strelcov  jednotlivých kategórií v ročníku 2016/2017:

6. Liga, dospelí ... Ladislav Pixiades, TJ Kamenné Kosihy

7. Liga, dospelí ... Jozef Koštial, TJ Prameň Dolná Strehová B

5. Liga, Dorast U19 ... Marek Horváth, FK Slovenské Ďarmoty

4. Liga, Žiaci U15 ... Hasan Kliment, TJ Sklabiná

S/2

ObFZ  Veľký  Krtíš, Banícka 51 ( pri tenisových kurtoch)  ponúka na  prenájom  voľné  kancelárske

priestory.  Informácie na telef.: 0908 914 983 .

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

č.46, 2016/2017 16.6.2017

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Na základe rozhodnutia VV ObFZ V. Krtíš oznamujeme FK, že prihlášky družstiev pre nový súťažný

ročník si aktivujú FK cez  ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže;

v termíne do 28.6.2017 (streda)!

Upozorňujeme  na povinnosť  vytvoriť  nové  družstvá v ISSF pre  roč. 2017/2018  v  každej

kategórii v rámci FK.

ŠTK/2

V zmysle  Súťažného  poriadku  môžu  2  FK  vytvoriť  spoločné  družstvo  mládeže.  Dohodu

  o spoločnom družstve žiadame odovzdať do 28.6.2017  na  ObFZ  V. Krtíš.

ŠTK/3

Oznamujeme FK  6. Ligy a 7. Ligy dospelých, že v novom  ročníku  2017/2018 neuzatvárajú

Dohody s rozhodcami. Podrobné pokyny obdržia na aktíve funkcionárov FK dňa 7.7.2017.

 DK(predseda, Michal Húdek)

D130

TJ Modrý Kameň – odvolanie voči D124 a D125 z 2.6.2017, DK odvolaniu nevyhovuje a predkladá

vec na rozhodnutie Odvolacej komisii ObFZ. Poplatok 50,- € v MZF.

D131

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5. ŽK, čl. 37/5 DP od 12.6.2017 na 1 MFS nepodm.:

 Gabriel Török 1265524, TJ Balog n/Ipľom; Poplatok 10.- € v MZF.

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Letný seminár rozhodcov sa uskutoční 17.6.2017 od 9.oo hod.  na sekretariáte ObFZ  

 a na štadióne FC Baník V. Krtíš.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

ObFZ Veľký  Krtíš, Banícka 51 ( pri tenisových kurtoch)  ponúka na  prenájom  voľné  kancelárske

priestory.  Informácie na telef.: 0908 914 983 . 

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

č.45, 2016/2017 9.6.2017

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš) 

ŠTK/1

ŠTK  kontumuje  MFS 13.kolo,  Slov. Ďarmoty – Vinica, Dorast U19 a priznáva 3 body a  skóre 3:0

v prospech FK S. Ďarmoty, čl. 82/1b SP. Poplatok 40,- € pre ŠK Vinica v MZF, čl. 26/k RS. 

ŠTK/2

Na základe rozhodnutia VV ObFZ V. Krtíš oznamujeme FK, že prihlášky družstiev pre nový súťažný

ročník si aktivujú FK cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže; v termíne

do 28.6.2017 (streda)!

ŠTK/3

V zmysle  Súťažného  poriadku  môžu  2  FK  vytvoriť  spoločné  družstvo  mládeže.  Dohodu  o

spoločnom družstve žiadame odovzdať do 28.6.2017  na  ObFZ  V. Krtíš.

DK(predseda, Michal Húdek)

D129

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5. ŽK, čl. 37/5 DP od 5.6.2017 na 1 MFS nepodm. :

-        Ľudovít Cseri 1120928, TJ Sečianky, poplatok 10,- € v MZF;

-        Ján Lukáč 1128042, TJ Bátorová, poplatok 10,- € v MZF;

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Letný seminár rozhodcov sa uskutoční 17.6.2017 na sekretariáte ObFZ VK a na štadióne

FC Baník V. Krtíš.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

ObFZ Veľký  Krtíš, Banícka 51(pri tenisových kurtoch) ponúka na  prenájom voľné kancelárske

priestory.  Informácie na telef.: 0908 914 983 .

S/2

Sekretariát upozorňuje FK na termín splatnosti MZF za mesiac máj 2017, ktorý je 12.6.2017.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

č.44/2, 2016/2017 5.6.2017

KR (predseda,Ladislav Dobos)

 DL  č.22, (10.6. – 11.6. 2017)

6.Liga (MO) dospelí   22. kolo   11.6.2017   o 17:00 h.

Sklabiná – Balog n/I      10.6. o 17.oo hod.

Béreš

Kalmár

Pohánka

Lesenice – Nenince                o 14.oo hod.

Mačuda

Zolczer

Majer

K. Kosihy – S. Plachtince

Zöllei

Zaťko G.

Kremničan

Sečianky – Príbelce

Majer

Zolczer

Mačuda

Záhorce – M. Kameň

Hlinica

Kalmár

Bakoš

D. Lom – O. N. Ves    10.6. o 17.oo h. ŠTK

Koči

Chrien

Mačuda

KR určuje delegáta na MFS dňa 11.6.2017 :

Lesenice - Nenince ... Húdek Michal

Sečianky - Príbelce ... Húdek Michal

č.44/1, 2016/2017 3.6.2017

DK(predseda, Michal Húdek)

D127

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5. ŽK, čl. 37/5  DP od 29.5.2017 na 1 MFS nepodm. :

-          Lukáš Bednár 1227827,TJ Modrý Kameň. Poplatok 10,- € v MZF.

D128

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 9. ŽK, čl. 37/5  DP od 29.5.2017 na 1 MFS nepodm. :

-          Jaroslav Horn 1089533,TJ Modrý Kameň. Poplatok 10,- € v MZF.

 Proti rozhodnutiu DK je možné odvolanie podľa ustanovení DP.